JE Podoloog - Privacy pagina

Bij JE PODOLOOG zijn wij ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de 'AVG').

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

-          Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking via podoCLOUD (DEEL 1)

-          Welke verwerking BORGinsole doet en voor welk doeleinde (DEEL 2)

-          Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerking (DEEL 3).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

DEEL 1         Verwerkingsverantwoordelijken

De betrokken gegevens worden verwerkt door JE PODOLOOG, BE0761695567, Provinciale Steenweg 80 te 2627 Schelle en door BORGinsole bvba, BE0887561480, Torenstraat 89 te 3110 Rotselaar. JE PODOLOOG en BORGinsole worden volgens de AVG beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, wat wil zeggen dat zowel JE PODOLOOG als BORGinsole beiden instaan voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens.

 

Voor vragen en opmerkingen over het privacy beleid van de online agenda of op welke wijze uw gegevens worden verwerkt, kan u zich wenden tot JE PODOLOOG, ofwel telefonisch (+32485791191) ofwel per mail jepodoloog@gmail.com. 

 

DEEL 2         Doeleinden van de verwerking

In de online afspraken agenda worden persoonsgegevens verwerkt via de website van BORGinsole. BORGinsole heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw afspraak met de podoloog van uw keuze. Zonder deze gegevens is het vastleggen van een afspraak in de online agenda niet mogelijk.

Binnen dit doeleinde van de verwerking worden de gegevens enkel doorgegeven via de online agenda aan JE PODOLOOG bij wie u een afspraak maakt. De toegang tot en de verwerkingen van de persoonsgegevens door JE PODOLOOG is noodzakelijk voor het maken en de uitvoering van de afspraak tussen uzelf en JE PODOLOOG. 

Deze gegevens worden door BORGinsole niet doorgegeven aan derde partijen.

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

 

DEEL 3         Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens 

 

U beschikt mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (zoals hierboven beschreven). U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek laten gelden door contact op te nemen met JE PODOLOOG die uw persoonsgegevens verwerkt.

Recht van inzage

U heeft het recht om JE PODOLOOG te vragen of deze gegevens van u verwerkt, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via JE PODOLOOG ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien:

-          de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door JE PODOLOOG werden verzameld;

-          u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

-          u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

-          de persoonsgegevens onrechtmatig door JE PODOLOOG worden verwerkt;

-          dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

-          de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht te vragen om de persoonsgegevens die JE PODOLOOG van u heeft verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door JE PODOLOOG berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

BORGinsole en JE PODOLOOG proberen naar best vermogen om de persoonsgegevens die worden verwerkt,  te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal JE PODOLOOG of respectievelijk BORGinsole (indien zij op de hoogte is van deze inbreuk en er enige verantwoordelijkheid voor heeft) u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Voor enige klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be) maar uiteraard verkiezen we dat u zich met uw klacht eerst tot ons wendt zodat we kunnen nagaan of wij die kunnen verhelpen