Podologisch Centrum Ribbens Jonathan - Privacy pagina

Privacyverklaring podoCLOUD

Bij Podologisch Centrum Middelkerke-Gent zijn wij ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de 'AVG').

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

-          Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking via podoCLOUD (DEEL 1)

-          Welke verwerking Podologisch Centrum Middelkerke-Gent doet en voor welk doeleinde (DEEL 2)

-          Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerking (DEEL 3).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

DEEL 1         Verwerkingsverantwoordelijken

De betrokken gegevens worden verwerkt door de podoloog en door Podologisch Centrum Middelkerke-Gent, Populierenlaan te 8430 Middelkerke en De Pintelaan 288 te Gent.. De podoloog en Podologisch Centrum Middelkerke-Gent worden volgens de AVG beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, wat wil zeggen dat zowel de podoloog als Podologisch Centrum Middelkerke-Gent beiden instaan voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens. 

 

Voor vragen en opmerkingen over het privacy beleid van de online agenda of op welke wijze uw gegevens worden verwerkt, kan u zich wenden tot Podologisch Centrum Middelkerke-Gent, ofwel telefonisch (0485055220)ofwel per mail: info@podologischcenter.be ofwel schriftelijk per post: Populierenlaan 2, 8430 Middelkerke. . 

Indien u vragen hebt over welke gegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt of hoe u uw rechten kan uitoefenen, kan u contact opnemen met de podoloog waarbij u een afspraak maakte in de online agenda. 

 

DEEL 2         Doeleinden van de verwerking

In de online afspraken agenda worden persoonsgegevens verwerkt via de website van BORGinsole. BORGinsole heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw afspraak met de podoloog van uw keuze. Zonder deze gegevens is het vastleggen van een afspraak in de online agenda niet mogelijk.

Binnen dit doeleinde van de verwerking worden de gegevens enkel doorgegeven via de online agenda aan de podoloog bij wie u een afspraak maakt. Enkel de podoloog bij wie u een afspraak maakt, heeft toegang tot en verwerkt uw persoonsgegevens via podoCLOUD. De toegang tot en de verwerkingen van de persoonsgegevens door de podologen is noodzakelijk voor het maken en de uitvoering van de afspraak tussen uzelf en de podoloog. 

Deze gegevens worden door Podologisch Centrum Middelkerke-Gent niet doorgegeven aan derde partijen.

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

 

DEEL 3         Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens 

 

U beschikt mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (zoals hierboven beschreven). U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek laten gelden door contact op te nemen met de podoloog die uw persoonsgegevens verwerkt, d.i. de podoloog bij wie u een afspraak maakte/wil maken.

Recht van inzage

U heeft het recht om de podoloog te vragen of deze gegevens van u verwerkt, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via de podoloog ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien:

-          de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door de podoloog werden verzameld;

-          u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

-          u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

-          de persoonsgegevens onrechtmatig door de podoloog worden verwerkt;

-          dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

-          de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten aan een kind (jonger dan 13 jaar).

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht te vragen om de persoonsgegevens die de podoloog van u heeft verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door de podoloog berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Podologisch Centrum Middelkerke-Gent en de podoloog proberen naar best vermogen om de persoonsgegevens die worden verwerkt,  te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal de podoloog of respectievelijk Podologisch Centrum Middelkerke-Gent (indien zij op de hoogte is van deze inbreuk en er enige verantwoordelijkheid voor heeft) u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Voor enige klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be) maar uiteraard verkiezen we dat u zich met uw klacht eerst tot ons wendt zodat we kunnen nagaan of wij die kunnen verhelpen